Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Archiwum aktualno¶ci

Zapraszamy na Dni Otwarte w O¶rodkach dla Cudzoziemców

2015-06-08

Wszystkich tych, którzy chc± bliżej poznać historię o¶rodków, zasmakować kuchni ¶wiata oraz lepiej zrozumieć przybyszów szukaj±cych ochrony w Polsce, zapraszamy na Dnia Otwarte 9 i 11 czerwca!

O¶wiadczenie Centrum Wolontariatu w Lublinie

2015-01-29
W zwi±zku z planowanym wkrótce zamknięciem O¶rodka dla Cudzoziemców w Lublinie z powodu wypowiedzenia umowy przez wła¶ciciela obiektu przy ul. Wrońskiej informujemy, że Centrum Wolontariatu będzie kontynuować działania integracyjne w ¶rodowisku lokalnym, i jest gotowe by reaktywować je w nowej placówce z chwil± uruchomienia jej przez Urz±d ds. Cudzoziemców. Przygotowali¶my specjaln± ofertę działań ¶rodowiskowych dla cudzoziemców ubiegaj±cych się o ochronę międzynarodow± i pragn±cych pozostać w Lublinie, m.in. zajęcia dla dzieci i naukę języka polskiego.Teatr, teatr, teatr!

2014-11-04
Teatr to słowo, które w słowniku naszych uchodĽców jest już powszechne. Wolontariusze Stowarzyszenia Solidarno¶ci Globalnej znowu pojawili się w O¶rodku dla Cudzoziemców w Bezwoli.


Warsztaty teatralne pełn± par±

2014-10-28
Nie min±ł tydzień, a już wolontariusze Stowarzyszenia Solidarno¶ci Globalnej przyjechali do O¶rodka dla Cudzoziemców w Bezwoli. Kolejne zajęcia teatralne kr±żyły wokół pantominy. Pantomima to taki rodzaj przedstawienia, w którym aktor nie używa głosu – wyobrażacie sobie dzieci, które nie używaj± słów dłużej nić 5 minut? Nasze dzieciaki nie wytrzymały bez gadania. Było bardzo wesoło :)Teatr, scena, aktorzy, publiczno¶ć – kto jest najważniejszy?

2014-10-25
Pierwsze zajęcia teatralne w O¶rodku dla Cudzoziemców w Bezwoli z udziałem pięciu wolontariuszy: prowadz±cego zajęcia, osoby odpowiadaj±cej za materiały filmowe, dwóch tłumaczy-pomocników i koordynatora projektu odbyły się 25 paĽdziernika 2014 roku. Pozwoliły prowadz±cemu zapoznać się z grup± dzieci uchodĽczych, ich możliwo¶ciami i struktur± tej grupy, co umożliwiło stworzenie planu na przyszłe zajęcia, dobranie współpracowników i ustalenie harmonogramu działań na kolejne spotkania.Dzieciaki z Bezwoli odwiedziły Lublin

2014-09-30
Plac pod zamkiem – to tu zwykle spotykaj± się wolontariusze, aby pojechać do Bezwoli. W ostatni± niedzielę spotkali się tam jednak w zupełnie innym celu – było na odwrót, bo to cudzoziemcy mieszkaj±cy w O¶rodku przyjechali do Lublina. To wydarzenie mogli¶my zorganizować dzięki funduszom z projektu „Kultura, tradycje i nowe technologie w integracji” finansowanego ze ¶rodków Fundacji Orange i Stowarzyszenia Solidarno¶ci Globalnej.Wspólny rok Partnerstwa Rodzin

2014-06-30
Partnerstwo polskich i czeczeńskich rodzin dzi¶ podsumowało swoj± roczn± współpracę. Z racji na rozpoczynaj±cy się dla muzułmanów Ramadan, okres miesięcznego postu, życzyli¶my naszym Przyjaciołom dobrego czasu na pojednanie i dobre uczynki. Tych dzisiaj nie brakowało w budowaniu dialogu. Razem powitali¶my też wakacje. Go¶cili¶my w Stajni Drwal. Nie zabrakło więc kontaktu z przyrod±, wspólnych rozmów i gestów solidarno¶ci, wobec jednego z polskich kolegów, który przebywa w szpitalu. Dziękujemy za to spotkanie!Zaproszenie na ¦wiatowy Dzień UchodĽcy w Lublinie

2014-06-14
Centrum Wolontariatu w Lublinie zaprasza do udziału w Wielokulturowej Imprezie Plenerowej z okazji obchodów ¦wiatowego Dnia UchodĽcy. Wydarzenie pod hasłem „Razem i blisko siebie” odbędzie się w niedzielę 15 czerwca w Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim. Pocz±tek o godz. 15.00Dzień Otwarty w O¶rodku w Kolonii Horbów

2014-06-10
Kolejny Dzień Otwarty, tym razem w O¶rodku dla Cudzoziemców w Kolonii Horbów, za nami. Było go¶cinnie, tanecznie, wesoło i smacznie - nie s±dzicie, że to dobre warunki do sprawdzenia, kto mieszka za płotem? Zapraszamy na Dzień Otwarty w O¶rodku dla Cudzoziemców w Lublinie

2014-05-14
Już jutro (czwartek, 15 maja) Dzień Otwarty w O¶rodku dla Cudzoziemców w Lublinie (ul. Wrońska 5E).