Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

UchodĽcy w Polsce
2008-01-10

Problem uchodĽstwa wi±że się przede wszystkim z wojnami, prze¶ladowaniami na tle etnicznym, kulturowym i religijnym oraz z brakiem bezpieczeństwa w kraju pochodzenia. Cudzoziemcy trafiaj± do O¶rodków dla Cudzoziemców, których jest w Polsce 19 (dane UDSC z 1 .02 .2008 r.). Staj± się one ich domem na czas trwania procedury. Polska jest dla wielu cudzoziemców pierwszym bezpiecznym krajem. Ich stały napływ powoduje konieczno¶ć ci±głych zmian ustrojowych i szukania nowych rozwi±zań.

Procedury dotycz±ce zasad ubiegania się o status uchodĽcy, reguluje Konwencja Genewska z 1951 r. i Protokół Nowojorski z 1967 r., które Polska przyjęła w 1991 r., zobowi±zuj±c się tym samym do przestrzegania norm w nich zawartych. Na decyzję o ratyfikowaniu Konwencji wpłynęła przede wszystkim zmiana sytuacji społeczno-ustrojowej po 1989 r., a także fakt, że do naszego kraju zaczęli trafiać imigranci oficjalnie występuj±cy o status uchodĽcy. Do końca lat 80-tych, uchodĽców praktycznie nie było, gdyż komunistyczna Polska była krajem, z którego ludzie raczej uciekali. Sytuacja uległa zmianie, gdy kraje zachodnie zaostrzyły wymogi dotycz±ce nadawania statusu uchodĽcy. Cudzoziemcy zatrzymywali się w Polsce i tu występowali o nadanie statusu, choć wcze¶niej tego nie planowali. W końcu 1990 r., już 640 osób ubiegało się o status i ta liczba wci±ż wzrastała. Konieczno¶ci± okazało się stworzenie niezbędnych procedur, które pozwoliłyby rozwi±zać ten problem zgodnie z międzynarodowymi standardami. Od czasu przyjęcia przez Polskę Konwencji Genewskiej liczba uchodĽców w Polsce systematycznie wzrasta. W 1992 r. o status uchodĽcy w Polsce ubiegało się ponad 600 osób, głownie z Bo¶ni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry, Etiopii, Armenii oraz Libanu i Laosu. W 1996 r. liczba ta wzrosła do 3 tysięcy, a cudzoziemcy pochodzili głównie z Afganistanu i Iraku, z czego tylko 130 osób uzyskało pozytywne decyzje odno¶nie statusu. Lata 1997-1999 to czas, w którym liczba ubiegaj±cych się o nadanie statusu, wahała się w granicach 3-3,5 tysi±ca rocznie. W tym okresie pozytywn± decyzję otrzymało w sumie 234 osoby. Pocz±wszy od 1999 r., zdecydowan± większo¶ć wniosków o przyznanie statusu składali obywatele Federacji Rosyjskiej, deklaruj±cy narodowo¶ć czeczeńsk±. W 2000 r. liczba ubiegaj±cych się o nadanie statusu osi±gnęła ponad 4 tysi±ce osób, z czego na tysi±c osób narodowo¶ci czeczeńskiej, pozytywn± decyzję otrzymały zaledwie 53. W 2003 r. przybyło do naszego kraju 5,5 tysi±ca cudzoziemców, z czego 96 % deklarowało narodowo¶ć czeczeńsk±. Z tej grupy status otrzymało 187 osób. Pozostali to obywatele Afganistanu, Indii, Pakistanu, Ukrainy i Armenii. W latach kolejnych obywatele FR narodowo¶ci czeczeńskiej, wci±ż sa dominuj±c± grup± w¶ród ubiegaj±cych się o status uchodĽcy w Polsce.
Według najnowszych danych, w roku 2007 najwięcej uchodĽców przybyło do naszego kraju z Rosji (9239 osób), na drugim miejscu jest Białoru¶ (83) osoby i na trzecim Pakistan (61), najmniej za¶ bo po 1 osobie, przyjechało z Serbii i Czarnogóry, Tadżykistanu, Myanmaru, Jordanii, Burkina Faso i B. J. Rep. Macedonii.
Na przestrzeni lat 1990-2000 skala zjawiska wci±ż wzrastała, powoduj±c konieczno¶ć powołania Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, co nast±piło w lipcu 2001 r., a w dwa lata póĽniej pojawiły się nowe uregulowania prawne w kwestii cudzoziemców w Polsce. Wprowadzono jednolity system polityki azylowej na terenie Unii Europejskiej.
Wci±ż stosunkowo niewielka liczba osób ubiegaj±cych się o nadanie statusu uchodĽcy w Polsce, otrzymuje pozytywn± decyzję, a jedynie około połowa z nich osiedla się tu na stałe. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele: brak rz±dowego programu integracyjnego i problemy z adaptacj±, znalezienie mieszkania i pracy, a także nieznajomo¶ć i trudno¶ć nauczenia się języka polskiego.
Ważne dla sytuacji cudzoziemców w Polsce s± postanowienia Konstytucji z 1997 r. Art. 56 stanowi: 1. Cudzoziemcy mog± korzystać z prawa azylu w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach okre¶lonych w ustawie. 2. Cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed prze¶ladowaniem, może być przyznany status uchodĽcy zgodnie z wi±ż±cymi Rzeczpospolit± Polsk± umowami międzynarodowymi. Now± ustawę o cudzoziemcach Sejm uchwalił pod koniec kwietnia
1997 r. Zawierała ona przepisy, dotycz±ce postępowania z cudzoziemcami ubiegaj±cymi się o status uchodĽcy i tymi, którzy status otrzymali.

¬ródła:
J. Kochanowska , UchodĽcy w Polsce, 2007,
http://www.altercamp.org.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=101
J. Piotrowska, Może tu zostanę, w: Wiedza i Życie, Nr 10 (1997).
http://www.pah.org.pl/4278.html