Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Teatr, scena, aktorzy, publiczno¶ć – kto jest najważniejszy?
2014-10-25

Pierwsze zajęcia teatralne w O¶rodku dla Cudzoziemców w Bezwoli z udziałem pięciu wolontariuszy: prowadz±cego zajęcia, osoby odpowiadaj±cej za materiały filmowe, dwóch tłumaczy-pomocników i koordynatora projektu odbyły się 25 paĽdziernika 2014 roku. Pozwoliły prowadz±cemu zapoznać się z grup± dzieci uchodĽczych, ich możliwo¶ciami i struktur± tej grupy, co umożliwiło stworzenie planu na przyszłe zajęcia, dobranie współpracowników i ustalenie harmonogramu działań na kolejne spotkania.

Zajęcia przeprowadzono w trzech blokach: integracyjno-zapoznawczym,  ruchowo-teatralnym i komunikacyjnym. Pojawiły się także zabawy wprowadzaj±ce elementy pantomimy.

Cało¶ć zajęć była przeprowadzana we współpracy z wolontariuszami-tłumaczami bior±cymi udział w ćwiczeniach, a także były one rejestrowane za pomoc± kamery i aparatu fotograficznego przez jednego z wolontariuszy, który posiadał do¶wiadczenie w tym zakresie. Na koniec przeprowadzono krótki wywiad z uczestnikami zajęć.

Warsztaty prowadzone s± przez partnera projektu „ Kultura, tradycje i nowe technologie w integracji” – Teatr NN Brama Grodzka.

Aleksandra Bukała