Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Partnerstwo w Górach ¦więtokrzyskich
2014-02-06

Piękna górska kraina, pełna ¶niegu i lodu, ugo¶ciła uczestników Partnerstwa Rodzin na przełomie stycznia i lutego. To było ostatnie spotkanie wyjazdowe tej edycji, przed grup± jeszcze trzy stacjonarne spotkania.

Polskie i czeczeńskie rodziny rozłożyły się obozem w o¶rodku „Jodłowy Bór” w Hucie Szklanej w Górach ¦więtokrzyskich.

Wyjazd zorganizowany w czasie ferii zimowych był okazj± do rozmów i wypoczynku, zacie¶nienia więzi; widać było różnice w stosunku do poprzedniego wspólnie spędzonego czasu – uczestnicy s± już swobodni, rozmowy tocz±ce się w kuluarach były rozmowami przyjaciół, bez oporów i nie¶miało¶ci. Widać, jak grupa się zmieniła: na pierwszym wyjeĽdzie zaprzyjaĽniły się dzieci, w ¶lad za nimi poszli doro¶li, podczas tego spotkania także młodzież zaczęła odnajdywać wspólny język. Dzieci w tym samym wieku chętnie razem siadały podczas posiłków, jasna główka Wojtka wyróżniała się spomiędzy ciemnych czeczeńskich główek.

Do o¶rodka grupa dotarła w pi±tek, w sobotę wybrała się do Kielc, do Muzeum Zabawek i Zabawy, to był powrót do dzieciństwa dla dorosłych, a dla dzieci okazja do porównań.Także w sobotę uczestnicy wyruszyli na prawdziwy kulig, wprawdzie nie udało się pojechać na Łys± Górę, ponieważ ze względu na oblodzenie ¦więtokrzyski Park Narodowy był zamknięty, ale i tak wrażeń było co niemiara.Wielu refleksji dostarczyły warsztaty pod hasłem „Rado¶ci i smutki rodzica”. Ponieważ wszystkie dorosłe osoby uczestnicz±ce w projekcie s± rodzicami, dokonano podziału ze względu na wiek dzieci na cztery grupy: maluchy, dzieci wczesnoszkolne, młodzież i starsi. Pomimo różnic kulturowych jedno jest pewne: wszyscy rodzice kochaj± swoje dzieci i troszcz± się o nie, chc±c zapewnić im dobr± przyszło¶ć.

Wyjazd zakończyło spotkanie ewaluacyjne, podczas którego uczestnicy rozmawiali o plusach i minusach dotychczasowych działań, planuj±c już kolejne spotkania.


Partnerstwo Rodzin realizowane jest w ramach projektu "Razem - model wolontariatu na rzecz integracji uchodĽców" współfinansowanego ze ¶rodków Europejskiego Funduszu na rzecz UchodĽców