Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Wydarzenie bez precedensu. Tytuł Wolontariuszy Roku Lubelszczyzny 2013 przypadł s. Anafridzie Biro i Joannie Skałbie. Gratulujemy!
2013-12-09

Gala Wolontariatu, organizowana co roku w okolicy 5 grudnia, czyli Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, to dobra okazja, by pokazać ciekawe, warto¶ciowe, potrzebne inicjatywy z całego regionu. To też dobra okazja, by się spotkać i po¶więtować, bo w codziennej posłudze zwyczajnie nie ma na to czasu. W tym roku spotkali¶my się 4 grudnia w Teatrze Andersena.
.

Były emocje – bo rozstrzygnięty został konkurs „Barwy Wolontariatu”, była panorama różnorodnych działań, a także ¶piew i taniec, bo bez tego opis lubelskiego wolontariatu byłby niepełny. Spotkanie poprowadzili Łukasz Romańczuk z Radia eR i Wojciech Wciseł z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. A rozpoczęli¶my od gestu solidarno¶ci z Ukraińcami, w tych dniach wyrażaj±cymi swoje pragnienie przył±czenia kraju do struktur europejskich, a przede wszystkim ż±daj±cych poszanowania i dialogu ze strony władz. 
Tegoroczni laureaci regionalnej edycji konkursu „Barwy wolontariatu” to: 
W kategorii „Wolontariat w szkole”: Wolontariusze działaj±cy w Szkolnym Kole Caritas przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształc±cych w Biłgoraju z opiekunk± s. Izabell± Elżbiet± Podwyszyńsk±.


W kategorii „Pomoc społeczna”: Paulina JóĽwik we współpracy z MOPR od trzech lat opiekuj±ca się Magd±, która porusza się na wózku inwalidzkim.
W kategorii „Inicjatywy” wyróżnione zostały akcje: działania wolontariuszy w O¶rodku dla Cudzoziemców w Bezwoli; bajkoterapia w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym prowadzona dwutorowo przez wolontariuszy na rzecz DSK oraz lubelskich aktorów; akcja Radia eR i Centrum Wolontariatu na rzecz wzrostu bezpieczeństwa na lubelskich drogach „Proszę Przepu¶ć Mnie”; akcja „Dobre Wakacje w Dobrym Towarzystwie” oraz projekt „Nowa Droga” realizowany przez Stowarzyszenie Postis.

Wyróżnienie specjalne otrzymały wolontariuszki Centrum Energii Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebuj±cym Agape. Podziękowania specjalne powędrowały za¶ do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie na ręce prezesa Tomasza Fulary za pomoc w zorganizowaniu rekrutacji wolontariuszy; O¶rodka Szkolenia Kierowców KULKA na ręce wła¶ciciela Macieja Kulki za pomoc w organizacji weekendowych edycji akcji "Dobre Wakacje w Dobrym Towarzystwie" oraz Dziekana Wydziału Politologii UMCS prof. Grzegorza Janusza za pomoc w zorganizowaniu rekrutacji wolontariuszy. 

Tytuł „Wolontariusza Roku Lubelszczyzny” podzieliły między siebie s. Anafrida Biro, siostra biała misjonarka Afryki, wolontariuszka w programie wolontariatu międzynarodowego Omnes Gentes oraz Joanna Skałba, wolontariuszka w programie pomocy uchodĽcom oraz wolontariuszka misyjna w Ugandzie (salezjański wolonariat misyjny).

Dodajmy, że o każdym z laureatów moĽna było obejrzeć krótki film - materiały przygotowała grupa medialna działaj±ca przy Centrum Wolontariatu. Galę u¶wetnił także występ "Gwiazd Czeczenii".