Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Orędzie na 98. ¦wiatowy Dzień Migranta i UchodĽcy
2012-01-16

„Migracje a nowa ewangelizacja” – papieskie orędzie na 98. ¦wiatowy Dzień Migranta i UchodĽcy, który w ko¶ciele katolickim obchodzony jest
15 stycznia.

Orędzie Papieża Benedykta XVI na 98 ¦wiatowy
Dzień Migranta i UchodĽcy 2012 r.

 „Migracje a nowa ewangelizacja”

Drodzy bracia i siostry!

Głoszenie Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela ¶wiata, «jest pierwszorzędnym (…) posłannictwem Ko¶cioła; nakaz ten i posłannictwo zobowi±zuje tym bardziej w dobie wielkich i poważnych przemian w dzisiejszym społeczeństwie» (adhort. apost. Evangelii nuntiandi, 14). Dzi¶ odczuwamy wręcz piln± potrzebę prowadzenia z now± moc± i w odnowiony sposób dzieła ewangelizacji w ¶wiecie, w którym zniesienie granic oraz nowe procesy globalizacyjne jeszcze bardziej zbliżaj± osoby i narody, czy to dzięki rozwojowi ¶rodków przekazu, czy ze względu na możliwo¶ci częstego i łatwego przemieszczania się pojedynczych osób i grup. W tej nowej sytuacji musimy rozbudzić w sobie, każdy z nas, taki entuzjazm i odwagę, jakie pozwoliły pierwszym wspólnotom chrze¶cijańskim nieustraszenie głosić ewangeliczn± nowo¶ć, powtarzaj±c w swym sercu słowa ¶w. Pawła: «Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. ¦wiadom jestem ci±ż±cego na mnie obowi±zku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii!» (1 Kor 9, 16).

Temat ¦wiatowego Dnia Migranta i UchodĽcy, który wybrałem w tym roku – «Migracje a nowa ewangelizacja» – zainspirowany jest t± rzeczywisto¶ci±. Obecne czasy wymagaj± bowiem od Ko¶cioła prowadzenia nowej ewangelizacji z uwzględnieniem także rozległego i złożonego zjawiska przemieszczania się ludno¶ci, poprzez wzmożenie działalno¶ci misyjnej zarówno na obszarach, gdzie Ewangelia jest głoszona po raz pierwszy, jak i w krajach o tradycji chrze¶cijańskiej.

Bł. Jan Paweł II zachęcał nas, aby «karmić się słowem, aby być 'sługami Słowa' w dziele ewangelizacji (…) [w sytuacji], która staje się coraz trudniejsza i bardziej zróżnicowana w zwi±zku z globalizacj± oraz powstawaniem nowych i zmiennych współzależno¶ci między narodami i kulturami» (list apost. Novo millennio ineunte, 40). Migracje wewnętrzne czy do innych krajów – jako sposób poszukiwania lepszych warunków życia lub ucieczka przed groĽb± prze¶ladowań, wojen, przemocy, głodu i klęsk żywiołowych – doprowadziły bowiem do nie maj±cego precedensu wymieszania osób i narodów, rodz±c nowe problemy z punktu widzenia nie tylko ludzkiego, ale także etycznego, religijnego i duchowego. Obecne, wyraĽnie widoczne skutki sekularyzacji, pojawianie się nowych ruchów sekciarskich, rozpowszechnione zobojętnienie na wiarę chrze¶cijańsk±, wyraĽna tendencja do fragmentaryczno¶ci utrudniaj± znalezienie jednocz±cego punktu odniesienia, który sprzyjałby powstaniu «jednej rodziny braci i sióstr w społeczeństwach, które staj± się coraz bardziej wieloetniczne i wielokulturowe, w których także osoby wyznaj±ce różne religie d±ż± do dialogu, aby możliwe było spokojne i owocne współżycie przy poszanowaniu uprawnionych różnic», jak napisałem w ubiegłorocznym Orędziu na ten ¦wiatowy Dzień. Znamienne dla naszych czasów s± próby usunięcia Boga i nauczania Ko¶cioła z horyzontu życia, podczas gdy szerz± się zw±tpienie, sceptycyzm i obojętno¶ć, usiłuj±ce nawet wyeliminować wszelkie przejawy społeczne i symboliczne wiary chrze¶cijańskiej.

W takiej sytuacji migranci, którzy poznali Chrystusa i Go przyjęli, nierzadko skłonni s± nie uznawać Go już za ważnego w ich życiu, zagubić sens wiary, nie uważać się już za czę¶ć Ko¶cioła i często prowadz± życie, w którym nie ma już Chrystusa i Jego Ewangelii. Wyro¶li oni w¶ród ludów naznaczonych przez wiarę chrze¶cijańsk±, a często emigruj± do krajów, w których chrze¶cijanie s± mniejszo¶ci± b±dĽ gdzie dawna tradycja wiary przestała być osobistym przekonaniem czy wyznaniem społeczno¶ci, a stała się po prostu faktem kulturowym. W tej sytuacji wyzwaniem dla Ko¶cioła staje się niesienie pomocy migrantom w zachowaniu mocnej wiary, także wtedy, gdy brakuje im oparcia, które mieli w kulturze kraju pochodzenia, a także wypracowanie nowych strategii duszpasterskich oraz metod i języków, sprzyjaj±cych istotnej rzeczy, jak± jest przyjmowanie Słowa Bożego. W niektórych przypadkach jest to okazja do głoszenia, że w Jezusie Chrystusie ludzko¶ć dost±piła udziału w tajemnicy Boga i Jego życiu miło¶ci, co otwiera przed ni± perspektywę nadziei i pokoju, także dzięki pełnemu szacunku dialogowi i konkretnemu ¶wiadectwu solidarno¶ci, natomiast w innych przypadkach możliwe jest rozbudzenie u¶pionego sumienia chrze¶cijańskiego poprzez odnowione głoszenie Dobrej Nowiny i bardziej konsekwentne życie chrze¶cijańskie, aby umożliwić odkrycie na nowo piękna spotkania z Chrystusem, który powołuje chrze¶cijanina do ¶więto¶ci, gdziekolwiek on się znajduje, także na obcej ziemi.

Dzisiejsze zjawisko migracji jest także opatrzno¶ciow± sposobno¶ci± do głoszenia Ewangelii we współczesnym ¶wiecie. Ludzie przybywaj±cy z różnych regionów ziemi, którzy jeszcze nie spotkali Jezusa Chrystusa albo znaj± Go tylko wyrywkowo, prosz± o go¶cinę w krajach o dawnej tradycji chrze¶cijańskiej. Konieczne jest znalezienie odpowiednich sposobów, aby mogli oni spotkać i poznać Jezusa Chrystusa i do¶wiadczyć, czym jest nieoceniony dar zbawienia, który dla wszystkich jest Ľródłem «życia w obfito¶ci» (por. J 10, 10); sami migranci mog± w tym względzie odegrać cenn± rolę, gdyż oni z kolei mog± stać się «zwiastunami słowa Bożego i ¶wiadkami zmartwychwstałego Jezusa, nadziei ¶wiata» (adhort. apost. Verbum Domini, 105).

W trudnym dziele nowej ewangelizacji w ¶rodowisku migracyjnym decyduj±c± rolę odgrywaj± zaangażowani w duszpasterstwo kapłani, zakonnicy i osoby ¶wieckie, którzy pracuj± w kontek¶cie coraz bardziej pluralistycznym; zachęcam ich, by w jedno¶ci ze swoimi ordynariuszami, czerpi±c z Magisterium Ko¶cioła, szukali dróg dzielenia się po bratersku, głoszenia z szacunkiem, przezwyciężaj±c niezgodno¶ci i nacjonalizmy. Ze swej strony Ko¶cioły w krajach pochodzenia, te, do których uczęszczaj± oni przej¶ciowo, oraz Ko¶cioły przyjmuj±ce fale migrantów winny polepszyć współpracę dla dobra zarówno wyjeżdżaj±cych, jak i przybywaj±cych, a w każdym razie potrzebuj±cych spotkać na swojej drodze miłosierne oblicze Chrystusa w tych, którzy przyjmuj± bliĽniego. Do urzeczywistnienia owocnego duszpasterstwa wspólnotowego może być przydatne uwspółcze¶nienie tradycyjnych struktur opieki nad migrantami i uchodĽcami, przez dostosowanie ich do modeli lepiej odpowiadaj±cych zmienionym sytuacjom, w których oddziałuj± na siebie różne kultury i ludy.

UchodĽcy prosz±cy o azyl, którzy uciekaj± przed prze¶ladowaniami, przemoc± i sytuacjami stanowi±cymi zagrożenie dla ich życia, potrzebuj± naszego zrozumienia i akceptacji, poszanowania ich ludzkiej godno¶ci i ich praw, a także musz± być ¶wiadomi swoich obowi±zków. Ich cierpienie apeluje do poszczególnych państw i wspólnoty międzynarodowej o wzajemn± akceptację, przezwyciężenie lęków i wystrzeganie się różnych form dyskryminacji, a także konkretn± solidarno¶ć, wyrażaj±c± się m.in. poprzez tworzenie odpowiednich struktur służ±cych przyjmowaniu migrantów i programy osiedleńcze. To wszystko wymaga wzajemnej pomocy regionów, które cierpi±, z tymi, które już od lat przyjmuj± wielk± liczbę uciekinierów, a także lepszego współudziału państw w odpowiedzialno¶ci.

Prasa i inne ¶rodki przekazu odgrywaj± ważn± rolę w ukazywaniu – w należyty sposób, obiektywnie i uczciwie – sytuacji osób, które zostały zmuszone do opuszczenia swojej ojczyzny i bliskich osób i pragn± rozpocz±ć budowanie na nowo swojego życia.

Wspólnoty chrze¶cijańskie winny szczególn± trosk± otoczyć pracuj±cych migrantów oraz ich rodziny, towarzysz±c im modlitw±, okazuj±c solidarno¶ć i chrze¶cijańsk± miło¶ć; wykorzystuj±c to, co wzajemnie wzbogaca, jak również wprowadzaj±c nowe programy polityczne, ekonomiczne i społeczne, które będ± sprzyjały poszanowaniu godno¶ci każdej osoby ludzkiej, ochronie rodziny, będ± zapewniały godziwe mieszkanie, pracę i opiekę.

Kapłani, zakonnicy i zakonnice, ¶wieccy, a przede wszystkim młodzież winni z wrażliwo¶ci± służyć wsparciem bardzo licznym siostrom i braciom, którzy uciekaj±c od przemocy, musz± konfrontować się z nowymi stylami życia i przezwyciężać trudno¶ci integracyjne. Głoszenie zbawienia w Jezusie Chrystusie będzie Ľródłem otuchy, nadziei i «pełnej rado¶ci» (por. J 15, 11).

Pragnę na koniec wspomnieć o sytuacji licznych studentów obcokrajowców, którzy zmagaj± się z problemami adaptacyjnymi, trudno¶ciami biurokratycznymi, trudno¶ciami wi±ż±cymi się z szukaniem mieszkania i o¶rodków dla migrantów. Wspólnoty chrze¶cijańskie w szczególny sposób winny być uwrażliwione na jakże licznych młodych ludzi, którzy wła¶nie ze względu na swój młody wiek potrzebuj± – oprócz wykształcenia – punktów odniesienia i żywi± w swym sercu głębokie pragnienie prawdy oraz pragnienie spotkania Boga. Zwłaszcza uniwersytety o inspiracji chrze¶cijańskiej winny być miejscem ¶wiadectwa i promieniowania nowej ewangelizacji, poważnie staraj±c się przyczyniać w ¶rodowisku akademickim do rozwoju społecznego, kulturowego i ludzkiego, a także promować dialog między kulturami, dowarto¶ciowuj±c wkład, jaki mog± wnie¶ć studenci z różnych krajów. Oni to, gdy spotkaj± autentycznych ¶wiadków Ewangelii i przykłady życia chrze¶cijańskiego, sami będ± poczuwali się do tego, by osobi¶cie zaangażować się w now± ewangelizację.

Drodzy przyjaciele, pro¶my o wstawiennictwo Maryję, «Matkę dobrej drogi», aby radosne głoszenie zbawienia Jezusa Chrystusa wnosiło nadzieję w serca tych, którzy s± na ¶wiecie w drodze. Wszystkich zapewniam o mojej modlitwie i udzielam apostolskiego błogosławieństwa.

Watykan, 21 wrze¶nia 2011 r.

 Żródło: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/migration/documents/hf_ben-xvi_mes_20110921_world-migrants-day_pl.html

 

 

BENEDICTUS PP. XVI