Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

UchodĽcy na ¶wiecie

09.01.08

Problem uchodĽstwa nierozerwalnie wi±że się z histori± wojen. Funkcjonuje więc w historii ¶wiata od niepamiętnych czasów. Brak poczucia bezpieczeństwa w ojczystym kraju, prze¶ladowania na tle religijnym, rasowym i kulturowym oraz fatalna sytuacja ekonomiczna, s± czynnikami determinuj±cymi przemieszczanie się ludno¶ci w wymiarze globalnym. To wszystko sprawia, że ludzie poszukuj± schronienia poza granicami swoich krajów.