Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

ABC Wolontariusza

Poradnik
Zanim zostaniesz wolontariuszem spróbuj odpowiedzieć sobie na kilka prostych pytań:

Czy mam jeszcze wolny czas?

Zastanów się, czy w natłoku zajęć, znajdziesz jeszcze czas na dodatkowe obowi±zki. Czy swój wolny czas chcesz po¶więcić dla innych. Je¶li tak to sprecyzuj ile masz tego czasu i w jakich dniach i godzinach w ci±gu tygodnia.

Co chcę robić?

Pomy¶l jaki rodzaj i forma zajęcia Cię interesuje. Czy chcesz robić to co robisz na co dzień w pracy i tym wła¶nie wesprzeć organizacje pozarz±dowe, czyli wykorzystywać swoje do¶wiadczenie zawodowe czy zdobyte w szkole umiejętno¶ci, np. w zakresie księgowo¶ci, marketingu, języka angielskiego itp. Czy wolisz zaj±ć się zupełnie czym¶ innym? Odreagować, oderwać się od pracy i nauki. Zastanów się czy chcesz pracować bezpo¶rednio z ludĽmi - np. pomagać osobie starszej, czytać osobie niewidomej, uczestniczyć w terapii dziecka autystycznego czy pracować z osobami niepełnosprawnymi? A może wolisz pracę w biurze organizacji czy instytucji – tu możesz pomóc w realizacji projektów, w pracach biurowych, tworzeniu stron internetowych, projektowanie materiałów promocyjnych, organizowaniu wydarzeń itd.

Jak szukać miejsca pracy?

Wiedz±c już ile masz czasu i co chcesz robić możesz zacz±ć szukać sobie miejsca, gdzie będziesz przydatny. Na pocz±tku warto rozejrzeć się wokół siebie. Może obok Twojego domu, w drodze do szkoły lub pracy znajduj± się placówki lub organizacje pozarz±dowe, które mogłyby być zainteresowane Twoj± pomoc±, np. miejski dom kultury, klub seniora, ¶wietlica dla dzieci, stowarzyszenie ochrony ptaków, fundacja pomocy osobom niepełnosprawnym itp.

Co może robić wolontariusz?

Wolontariusz może pracować w organizacjach pozarz±dowych i instytucjach publicznych. Wolontariusz przydatny jest przede wszystkim w pracach biurowych. Może też tłumaczyć teksty z języków obcych czy administrować stronę internetow± organizacji. Je¶li posiada odpowiedni± wiedzę to może udzielać porad specjalistycznych (prawnych, księgowych, PR). Może też zaj±ć się koordynacj± projektów czy pisaniem wniosków. Mog± także uczestniczyć w tworzeniu ulotek, folderów, pomagać przy ich dystrybucji. Można także wzi±ć udział w kampaniach społecznych, zbieraniu podpisów pod petycjami, kwestowaniu.

Wolontariusze mog± pomagać osobom b±dĽ rodzinom, które z jaki¶ względów tej pomocy potrzebuj±. Główn± grup± odbiorców pracy wolontariuszy s± osoby niepełnosprawne. Pomoc tym osobom to przede wszystkim bycie z nimi, towarzystwo, wspieranie i motywowanie do aktywno¶ci. Można z nimi wyj¶ć na spacer, do kina, czy po prostu porozmawiać. Często s± to osoby samotne, które otrzymuj± pomoc specjalistyczn±, ale brakuje im zwykłego kontaktu z drug± osob±.

Wielu wolontariuszy pomaga osobom niewidomym, wspólnie spędzaj±c czas, poczytaj±c prasę czy ksi±żkę. Chodzi również o prost± pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wypełnianiu kwitków na poczcie.

Równie duż± grup± odbiorców pomocy wolontariuszy s± osoby starsze, często samotne. Tak samo jak osobom niepełnosprawnym pomoc wolontariuszy polega przede wszystkim na towarzystwie, rozmowie.

No i oczywi¶cie wolontariusz może pomagać dzieciom, w tym dzieciom niepełnosprawnym. Pomoc w zasadzie polega na zabawie z nimi, wypełnianiu im czasu wolnego. Można organizować im różnego rodzaju zajęcia – teatralne, muzyczne, plastyczne, fotograficzne, majsterkowanie itp. Bardzo często dzieci w wieku szkolnym wymagaj± pomocy w lekcjach, korepetycji z różnych przedmiotów.

Więcej o wolontariacie dowiesz się na stronie Sieci Centrów Wolontariatu: www.wolontariat.org.pl