Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Rada Programowa

RADA PROGRAMOWA

Praca z uchodĽcami przynosi wiele rado¶ci, ale to także troski i problemy, które wymagaj± wspólnego rozwi±zywania i omówienia. Czasem trzeba skonsultować co¶ w węższym gronie, ustalić plan działania na najbliższy czas, czy po prostu porozmawiać o codziennej pracy w poszczególnych grupach. Praca w naszym programie jest zorganizowana - każdy dzień, każda grupa wiekowa, maj± swojego koordynatora. Jest to osoba, która kieruje prac± danej grupy wolontariuszy, czuwa nad wszystkim i jest ł±cznikiem między wolontariuszami a koordynatorem programu. To funkcja bardzo ważna i odpowiedzialna, bo to koordynator podejmuje decyzje dotycz±ce przeprowadzanych zajęć. Koordynatorzy tworz± Radę Programow±, która pełni funkcje doradcze. We wspólnych dyskusjach ustalamy, co się będzie działo w najbliższym czasie w programie, jakie zaj±ć stanowisko wobec różnych problemów i zagadnień dotycz±cych pracy z uchodĽcami. W skład Rady wchodz± jednak nie tylko koordynatorzy poszczególnych dni. Nasz program wci±ż poszerza spektrum swojej działalno¶ci, dlatego też Radę współtworz± osoby odpowiedzialne za poszczególne działania.

Grono Rady Programowej tworz± obecnie:
 Magdalena Przytuła

Urszula Czegus - koordynatror programu

 Ilona Jarocka - koordynator bloku językowego

 Joanna Skałba - koordynator ¶wietlicy w Lublinie

 Damian Nazaruk - koordynator wolontariuszy w Kolonii Horbów

Anna Artyszuk - koordynator wolontariuszy w Białej Podlaskiej

 Ola Bukała - koordynator wolontariuszy w Bezwoli

 Agata Zub - opiekun zespołu Gwiazdy Czeczenii

Natalia Ciołek - koordynator zajęc z edukacji międzkulturowej w szkołach

Anna Osińska - koordynator korepetycji zewnętrznych

Koordynatorzy dniowi:

Diana Bodziuch
Anna Sękowska
Kamila Wodyk
Alicja Gorczowska
Kamila Sałata

 Wszyscy wolontariusze naszego programu spotykaj± się co tydzień w czwartki, natomiast spotkania Rady odbywaj± się raz w miesi±cu. Decyzje podjęte podczas spotkania Rady często konsultowane s± na forum. Jako zespół staramy się jedynie wskazywać najważniejsze i najbardziej pilne kwestie, które potem wspólnie podejmujemy.