Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Współpraca zagraniczna

Działanie 3 projektu „Edukacja dla Integracji - Partnerstwo na Rzecz UchodĽców” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, w którym brało udział Centrum Wolontariatu w Lublinie, miało na celu upowszechnianie rezultatów wypracowanych w Działaniu 2 w krajach Unii Europejskiej. W ramach tego Działania udało nam się nawi±zać współpracę z zagranicznymi organizacjami, pracuj±cymi na rzecz cudzoziemców ubiegaj±cych się o nadanie statusu uchodĽcy.

Norwegia:

W listopadzie 2007 r., byli¶my w Norwegii, gdzie odwiedzili¶my organizację Hero Kompetanse w Oslo. Jest ona największym norweskim usługodawc± w zakresie pomocy osobom ubiegaj±cym się o status uchodĽcy i samym uchodĽcom. HMK jest wielokulturow± organizacj±, w której około 35 proc. pracowników jest uchodĽcami lub imigrantami. Udzielaj± oni pomocy cudzoziemcom od samego pocz±tku, tj. od momentu przyjazdu do Norwegii. Prowadz± kursy języka norweskiego, kursy zawodowe, pomagaj± znaleĽć pracę cudzoziemcom, a także udzielaj± porad prawnych i pomagaj± w tłumaczeniach.

Rzym:

W lutym 2008 r., odwiedzili¶my z kolei organizacje w Rzymie. Tam spotkali¶my się z kilkoma podmiotami. Jednym z nich była Wspólnota ¦w. Idziego, która w swojej pracy skupia się na pomocy ubogim, w tym także migrantom. Wspólnota prowadzi dom dla migrantów oraz udziela im pomocy materialnej, czy medycznej. W ramach Wspólnoty, działa Ruch "Ludzie Pokoju", który powstał w celu przełamania różnic kulturowych, pozwalaj±c integrować się w duchu solidarno¶ci i poszanowania różnych tradycji kulturowych i religijnych. Wspólnota prowadzi także Szkołę Pokoju, w której odbywaj± się zajęcia dla dzieci różnych narodowo¶ci. Drug± rzymsk± organizacj±, któr± odwiedzili¶my, była Italia Consortium of Solidarity (ICS). To organizacja humanitarna zaangażowana w ochronę przed przemoc± zwi±zan± z konfliktami zbrojnymi i międzynarodowymi kryzysami. Jej działania bazuj± na poszanowaniu praw i godno¶ci każdego człowieka. Program ochrony cudzoziemców obejmuje: poradnictwo prawne i porady z zakresu pomocy socjalnej.

Bruksela:

W czerwcu tego roku, odwiedzili¶my Brukselę, a tam Flemish Refugee Action (Vluchtelingenwerk Vlaanderen). To niezależna organizacja pozarz±dowa, zajmuj±ca się uchodĽcami oraz osobami ubiegaj±cymi się o azyl. Współpracuje ona z wieloma innymi organizacjami będ±cymi jej członkami oraz wolontariuszami, którzy u¶wiadamiaj± społeczeństwu problem uchodĽstwa. Działania Flemish Refugee Action, oparte s± na Konwencji Genewskiej, Międzynarodowej Deklaracji Praw Człowieka i Europejskiej Konwencji Ochrony Praw Człowieka.
Kolejn± organizacj±, z któr± się spotkali¶my, była World Youth Alliance. To międzynarodowa organizacja promuj±ca godno¶ć ludzk± na płaszczyĽnie międzynarodowej. WYA podejmuje działania m.in. na forum ONZ, instytucji europejskich oraz innych organizacji międzynarodowych. Jej członkowie uczestnicz± w spotkaniach komisji europejskich, zawsze występuj±c w obronie życia, praw i godno¶ci każdego człowieka bez względu na narodowo¶ć.
Podczas wizyty w Brukseli odwiedzili¶my także Caritas International, która zajmuje się pomoc± osobom ubiegaj±cym się o azyl oraz samym uchodĽcom. Caritas International zapewnia poradnictwo prawne, asystencję pracownika socjalnego, a także zajmuje się szukaniem mieszkań.

Las Palmas:

Pod koniec czerwca 2008 r., odwiedzili¶my Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich. Tam spotkali¶my się z dwoma podmiotami. Jedn± z nich była Comision Espanola de Ayuda al Refugiado – CEAR. Organizacja powstała w 1986 r. w okresie nasilonego przybywania na Wyspy Kanaryjskie uchodĽców z Afryki. Na terenie całej Hiszpanii ma w sumie dwadzie¶cia oddziałów. CEAR od pocz±tku swojego istnienia zajmuje się organizacj± pomocy prawnej dla uchodĽców, jednak w ci±gu kolejnych lat, rozszerzyła swoj± ofertę pomocy uchodĽcom o zapewnienie im kompleksowej pomocy socjalnej. W tym celu organizacja współpracuje z administracj± rz±dow± i innymi organizacjami zajmuj±cymi się pomoc± uchodĽcom i imigrantom. CEAR realizuje program pomocy uchodĽcom zgodny z celami UE, Hiszpanii oraz władz lokalnych prowincji Gran Canaria. Pracowników organizacji wspiera grupa blisko stu wolontariuszy, którzy pomagaj± uchodĽcom w znalezieniu pracy lub mieszkania. Wolontariusze animuj± też inicjatywy wspieraj±ce integrację uchodĽców ze społeczno¶ci± lokaln±.
Kolejn± organizacj±, jak± odwiedzili¶my była Caritas – Diocesana de Canarias. Caritas jest organizacj± pozarz±dow± maj±c± liczne placówki na terenie Wysp Kanaryjskich. Prowadzi działania na rzecz integracji uchodĽców, imigrantów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przybywaj±cych na terenie Wysp Kanaryjskich głównie z terenów Zachodniej Afryki. W Las Palmas organizacja prowadzi o¶rodek, w którym uchodĽcy mog± korzystać z pomocy socjalnej, uczestnicz± w kursach językowych i obsługi komputera. Praca Caritas oparta jest na pracy wielu wolontariuszy (ok. 1000 osób), którzy wspomagaj± uchodĽców w odnalezieniu się w nowej rzeczywisto¶ci. Spotykaj± się z nimi w miejscu ich przebywania, tłumacz± procedurę ubiegania się o status uchodĽcy oraz prawa z jakich mog± korzystać w trakcie procedury. Tamtejsza Caritas zajmuje się również organizacj± imprez kulturalnych, podczas których uchodĽcy maj± okazję zaprezentować swoj± kulturę, tradycję i zwyczaje.