Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Aktualno¶ci

2015-06-08

Wszystkich tych, którzy chc± bliżej poznać historię o¶rodków, zasmakować kuchni ¶wiata oraz lepiej zrozumieć przybyszów szukaj±cych ochrony w Polsce, zapraszamy na Dnia Otwarte 9 i 11 czerwca!


2015-01-29
W zwi±zku z planowanym wkrótce zamknięciem O¶rodka dla Cudzoziemców w Lublinie z powodu wypowiedzenia umowy przez wła¶ciciela obiektu przy ul. Wrońskiej informujemy, że Centrum Wolontariatu będzie kontynuować działania integracyjne w ¶rodowisku lokalnym, i jest gotowe by reaktywować je w nowej placówce z chwil± uruchomienia jej przez Urz±d ds. Cudzoziemców. Przygotowali¶my specjaln± ofertę działań ¶rodowiskowych dla cudzoziemców ubiegaj±cych się o ochronę międzynarodow± i pragn±cych pozostać w Lublinie, m.in. zajęcia dla dzieci i naukę języka polskiego.
2014-11-04
Teatr to słowo, które w słowniku naszych uchodĽców jest już powszechne. Wolontariusze Stowarzyszenia Solidarno¶ci Globalnej znowu pojawili się w O¶rodku dla Cudzoziemców w Bezwoli.