Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Razem

Razem 2012-02-01
"Razem – model wolontariatu na rzecz integracji uchodĽców" to projekt, który przewiduje podjęcie działań maj±cych na celu rozwój wolontariatu oraz zawi±zanych już lokalnych, wielosektorowych koalicji, w skład których wchodz± pracownicy socjalni, nauczyciele, przedstawiciele NGO’s i wolontariusze z 3 miejscowo¶ci na terenie województwa lubelskiego (Lublin, Kolonia Horbów i Biała Podlaska), gdzie znajduj± się O¶rodki dla Cudzoziemców.

Projekt zakłada upowszechnianie wypracowanych metod integracyjnych stosuj±c narzędzia medialne tj. film metodyczny, teledysk i audycje radiowe. Narzędzia te maj± bezpo¶rednio służyć promocji kultury uchodĽców w¶ród mieszkańców naszego regionu i wierzymy, że dzięki atrakcyjnej formie spełni± swoj± funkcję.

Podjęte działania s± rezultatem już ponad 8 letniej pracy Centrum Wolontariatu na rzecz uchodĽców w regionie lubelskim. Stała praca wolontariuszy w ¶wietlicach dla dzieci uchodĽców, animacja wydarzeń kulturalnych dla dorosłych, organizacja i promocja kultury uchodĽców podczas Dni UchodĽcy na stałe wpisały się kalendarz wydarzeń miasta i regionu.

Projekt "Razem – model wolontariatu na rzecz integracji uchodĽców "
jest finansowany ze ¶rodków
Europejskiego Funduszu na rzecz UchodĽców,
budżetu państwa i ¶rodków własnych Centrum Wolontariatu.