Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

O Projekcie EDI

10.09.07
EQUAL - to program finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny oraz bezpo¶rednio z budżetów państw, bior±cych w nim udział. Realizowany jest od 2001 roku w 25 krajach Unii Europejskiej. Inicjatywa jest czę¶ci± unijnej strategii, która pozwala stworzyć więcej miejsc pracy. Głównym celem jest testowanie oraz popieranie nowych sposobów zwalczania różnych form dyskryminacji na rynku pracy, czy to z powodu płci, wyznania, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, niepełnosprawno¶ci lub wieku, zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukuj±cych pracy.
31.03.08

  Projekt “Edukacja dla Integracji – Partnerstwo na Rzecz UchodĽców” (EDI), realizowany jest w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce, w temacie I - “Wsparcie integracji społecznej i na rynku pracy osób ubiegaj±cych się o nadanie statusu uchodĽcy”. Jego głównym celem s± oparte na modelu pre-integracji, innowacyjne działania na rzecz zapewnienia osobom ubiegaj±cym się o nadanie statusu uchodĽcy, wszelkich informacji i umiejętno¶ci, niezbędnych do rozpoczęcia samodzielnej egzystencji w polskiej rzeczywisto¶ci oraz sprzyjaj±cych ich integracji w polskim społeczeństwie. W tym celu powołane zostało Partnerstwo, ł±cz±ce organizacje oraz instytucje krajowe i zagraniczne, które poł±czyły swoje do¶wiadczenie i wiedzę dla wspólnego osi±gnięcia celów projektu. Administratorem projektu jest O¶rodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego, a partnerami m.in. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie i Stowarzyszenie Młodzieży "Arka" w Radomiu.