Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Platforma Integracji

Platforma Integracji. Partnerstwo na rzecz Uchodzców- Informacje o projekcie 2009-10-30

Projekt „Platforma Integracji. Wolontariat na rzecz UchodĽców”, realizowany przez Centrum Wolontariatu przy Centrum Duszpasterstwa Młodzieży stawia sobie za cel rozwinięcie i poprawę oferty integracyjnej dla osób ubiegaj±cych się o nadanie statusu uchodĽcy, jak i osób objętych ochron± międzynarodow±. Projekt zakłada rozwój wolontariatu i budowanie lokalnych, wielosektorowych koalicji, w skład których wejd± pracownicy socjalni, nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarz±dowych (NGO’s) i wolontariusze z 3 miejscowo¶ci na terenie województwa lubelskiego (Lublin, Kolonia Horbów i Bezwola), gdzie znajduj± się O¶rodki dla Cudzoziemców. Kluczow± rolę w budowaniu ww. koalicji odegraj± jednak sami uchodĽcy, którzy będ± aktywni na etapie planowania, realizacji i ewaluacji projektu.  

Działania w ramach projektu obejm± bezpo¶rednio cudzoziemców ubiegaj±cych się o nadanie statusu uchodĽcy i osób objętych ochron± międzynarodow± w trzech O¶rodkach dla Cudzoziemców (Lublin, Kolonia Horbów i Bezwola oraz Łuków). W O¶rodkach odbywać się będ± zajęcia z praktycznej nauki języka polskiego, zajęcia Bloku Informacji o Polsce z elementami praktycznego poznania kultury, historii i tradycji Polskich (m.in. udział w wydarzeniach kulturalnych, w wyjazdach edukacyjnych, wizyty w muzeach itp.). Cudzoziemcy będ± mogli skorzystać również z Biura Pomocy Cudzoziemcom (BPC), które powstanie w Lublinie. W biurze będ± dyżurowali wolontariusze, którzy pomog± cudzoziemcom w znalezieniu mieszkania, tłumaczeniu pism, załatwianiu spraw urzędowych oraz podczas wizyt w szpitalach, w szkołach itp.

W O¶rodkach dla Cudzoziemców w Kolonii Horbów i Bezwoli wolontariusze prowadzić będ± zajęcia integracyjne dla dzieci uchodĽców.

Pracownicy socjalni, nauczyciele i przedstawiciele NGO’s z trzech miejscowo¶ci przejd± szkolenie przygotowuj±ce do pracy z uchodĽcami, z zakresu edukacji międzykulturowej, pracy metod± projektu. Wspólnie z wolontariuszami animować będ± działania na rzecz integracji uchodĽców w swoich ¶rodowiskach lokalnych.

 

Anna Szczygieł
Lider merytoryczny projektu "Platforma integracji. Wolontariat na rzecz uchodĽców".
Centrum Wolontariatu w Lublinie
tel./fax +48 81 532 45 45
mail:
szczygiel@wolontariat.org.pl