Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

UchodĽcy

Duża ilo¶ć cudzoziemców ubiegaj±cych się o nadanie statusu uchodĽcy lub azylu wymusiła na Urzędzie do Spraw Cudzoziemców podjęcie działań, które doprowadziły (w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych) do utworzenia sieci o¶rodków wynajmowanych od podmiotów zewnętrznych ( firmy i przedsiębiorstwa prywatne).

 Aktualnie Urz±d dysponuje 19 o¶rodkami (w tym 3 własne) uplasowanymi na tzw. ¶cianie wschodniej (województwa: mazowieckie, podlaskie i lubelskie) tj. kierunku, z którego napływa zdecydowana większo¶ć cudzoziemców. Ze względów ekonomicznych polityka Urzędu skierowana jest na utworzenie własnej sieci o¶rodków. Oprócz o¶rodka w Podkowie Le¶nej - Dębaku (350 miejsc) funkcjonuje o¶rodek w Czerwonym Borze (ok. 300). W końcowym stadium organizacji znajduje się o¶rodek Góra Kalwaria - Linin, który liczy 500 miejsc. Każdy z o¶rodków kierowany jest przez pracowników BOa URiC podlegaj±cych Dyrektorowi Biura i fizycznie stanowi odrębn± cało¶ć. Pod względem merytorycznym o¶rodki s± powi±zane z o¶rodkiem recepcyjnym - de facto z BOO URiC, które jest odpowiedzialne zarówno za organizację i funkcjonowanie wszystkich o¶rodków, jak i realizację ¶wiadczeń przyznawanych cudzoziemcom.