Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

Białystok - Zajazd "Budowlani"

Białystok
Armii Wojska polskiego 7
15 - 102, Białystok

Telefon: 0-85 675-00-91
Fax: 0-85 662-31-61

Pracownik: Paweł Ukalski

Wobec pracowników merytorycznych Urzędu - bezpo¶rednio pracuj±cych z cudzoziemcami, stosowane s± kryteria doboru ( wykształcenie, znajomo¶ć języków obcych, umiejętno¶ć komunikacji etc.), które stanowi± gwarancję wła¶ciwej realizacji zadań. Duża liczba mieszkańców o¶rodków, ich wielonarodowo¶ć, brak stałego zajęcia, zderzenie z odmienn± rzeczywisto¶ci± to powody wielu przypadków naruszeń prawa, sytuacji i zagrożeń i konfliktów w o¶rodkach. Pierwsze ogniwo zabezpieczenia stanowi± pracownicy BOO, których zadaniem jest zapobieganie i likwidacja zagrożeń poprzez profilaktykę ( rozmowy sondażowe i ostrzegawcze) oraz system kar (upomnienie, pozbawienie ¶wiadczeń socjalnych, wydalenie z o¶rodka). W sytuacjach bardziej złożonych - w ramach bież±cej współpracy - dochodzi do kontaktów z centralnymi i lokalnymi organizacjami odpowiedzialnymi za ład i porz±dek publiczny w Polsce ( Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego).