Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.Do ulubionych    Strona startowa
« wróć

O¶rodek UdSC

Podkowa Le¶na - Dębak
Otrębusy 1 / 2
05, 805

Telefon: 0-22 729-80-19; 729-80-71; 729-80-73;
Fax: 0-22 729-80-87

Pracownik: Julian Curyła

Wszyscy mieszkańcy o¶rodków zobligowani s± do przestrzegania norm prawnych obowi±zuj±cych w RP oraz regulaminu pobytu w o¶rodkach dla cudzoziemców ubiegaj±cych się o nadanie statusu uchodĽcy - wprowadzonego w życie moc± Rozporz±dzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003r. Różnorodno¶ć narodowo¶ci, religii, kultury, tradycji i uwarunkowań historycznych krajów, z których rekrutuj± się kandydaci na uchodĽców powoduje, że Urz±d, oprócz realizacji zadań maj±cych na celu zapewnienie cudzoziemcom godziwych warunków społeczno - bytowych, duż± uwagę i znaczenie przywi±zuje do kwestii poszanowania ich religii a także bezpieczeństwa.