Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.

Do ulubionych    Strona startowa
17.03.14

Procedury starania się cudzoziemców o ochronę międzynarodow±, formy dostępnej pomocy, modele programów integracyjnych i specyfikę pracy z dziećmi w ¶rodowisku wielokulturowy – z takimi zagadnieniami zmierzyli się wolontariusze z programu pomocy uchodĽcom podczas dwudniowego szkolenia.

06.02.14

Piękna górska kraina, pełna ¶niegu i lodu, ugo¶ciła uczestników Partnerstwa Rodzin na przełomie stycznia i lutego. To było ostatnie spotkanie wyjazdowe tej edycji, przed grup± jeszcze trzy stacjonarne spotkania.

24.12.13


Dziękujem za kolejny rok wspólnej pracy na rzecz drugiego człowieka, wasze zaangażowanie i wsparcie. Składamy równocze¶nie serdeczne życzenia pięknych ¦wi±t Bożego Narodzenia.

Koordynator i Rada Programowa.

21.12.13

"Edukacja międzykulturowa w najszerszym znaczeniu to wiedza o innych, często odległych geograficznie kulturach, obyczajach, procesach społecznych.
Edukacja międzykulturowa opowiada się za wzajemnym wzbogaceniem się różnych kultur, odrzucaj±c sterowanie i kontrolę istnienia obok siebie. Celem jest wnikanie w istotę kultur i wzajemne porównywanie i odnoszenie, co wzmacnia własn± tożsamo¶ć i pozwala na kształtowanie umiejętno¶ci odpowiedzialnego tworzenia i modelowania własnej kultury z jednoczesnym nabywaniem postawy tolerancji i uznania dla innych kultur" 1.

16.12.13
Weekend 14-15 grudnia min±ł pod znakiem ¶wi±tecznych spotkań polskich i czeczeńskich rodzin mieszkaj±cych na terenie Lublina.
09.12.13

Za nami czas beztroskich zabaw
i mikołajkowych prezentów. Wolontariusze Programu Pomocy UchodĽcom nie zapomnieli o swoich podopiecznych także tym razem.