Blisko 60-cioosobowa grupa ochotników działaj±cych przy Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2001 roku ł±czy swoje siły by pomagać uchodĽcom w ramach programu „Pomocy UchodĽcom”.

W lubelskim O¶rodku dla Cudzoziemców, każdego dnia daj± nadzieję, pokazuj± czym jest polska solidarno¶ć i ludzka go¶cinno¶ć. Buduj± ¶wiat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze ofiaruj± swój entuzjazm, pomysły, czas… W zamian otrzymuj± co¶ wyj±tkowego – prawdziw± rado¶ć z pracy na rzecz drugiego człowieka. Wolontariusze pracuj± w grupach, co sprawia, że nabieraj± umiejętno¶ci pracy w zespole, ucz± się współodpowiedzialno¶ci za siebie i innych, a w chwilach kryzysu s± dla siebie wsparciem.

Do ulubionych    Strona startowa
30.09.14
Plac pod zamkiem – to tu zwykle spotykaj± się wolontariusze, aby pojechać do Bezwoli. W ostatni± niedzielę spotkali się tam jednak w zupełnie innym celu – było na odwrót, bo to cudzoziemcy mieszkaj±cy w O¶rodku przyjechali do Lublina. To wydarzenie mogli¶my zorganizować dzięki funduszom z projektu „Kultura, tradycje i nowe technologie w integracji” finansowanego ze ¶rodków Fundacji Orange i Stowarzyszenia Solidarno¶ci Globalnej.
30.06.14
Partnerstwo polskich i czeczeńskich rodzin dzi¶ podsumowało swoj± roczn± współpracę. Z racji na rozpoczynaj±cy się dla muzułmanów Ramadan, okres miesięcznego postu, życzyli¶my naszym Przyjaciołom dobrego czasu na pojednanie i dobre uczynki. Tych dzisiaj nie brakowało w budowaniu dialogu. Razem powitali¶my też wakacje. Go¶cili¶my w Stajni Drwal. Nie zabrakło więc kontaktu z przyrod±, wspólnych rozmów i gestów solidarno¶ci, wobec jednego z polskich kolegów, który przebywa w szpitalu. Dziękujemy za to spotkanie!
14.06.14
Centrum Wolontariatu w Lublinie zaprasza do udziału w Wielokulturowej Imprezie Plenerowej z okazji obchodów ¦wiatowego Dnia UchodĽcy. Wydarzenie pod hasłem „Razem i blisko siebie” odbędzie się w niedzielę 15 czerwca w Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim. Pocz±tek o godz. 15.00
10.06.14
Kolejny Dzień Otwarty, tym razem w O¶rodku dla Cudzoziemców w Kolonii Horbów, za nami. Było go¶cinnie, tanecznie, wesoło i smacznie - nie s±dzicie, że to dobre warunki do sprawdzenia, kto mieszka za płotem? 
14.05.14
Już jutro (czwartek, 15 maja) Dzień Otwarty w O¶rodku dla Cudzoziemców w Lublinie (ul. Wrońska 5E).

30.04.14
W Poniatowej, w hotelu „Słowik” 28 i 29 kwietnia odbyło się szkolenie „Budowanie koalicji i partnerstw na rzecz walki z rasizmem, ksenofobi± i dyskryminacj±. Tworzenie projektów. Praca metod± projektu”.